Savivaldybė susirūpino pedagogų pritraukimu ir prestižo kėlimu

Savivaldybė susirūpino pedagogų pritraukimu ir prestižo kėlimu

Panevėžio miesto savivaldybė parengė ir 2018-2020 m. ketina vykdyti specialistų pritraukimo į ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programą.

„Siekiant stiprinti miesto pedagogų bendruomenę, parengta programa, kuri ne tik numato pedagogų profesijos prestižo kėlimo kryptis, bet ir realias priemones ir veiklas programai įgyvendinti“, – sako administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.

2013-2022 m. valstybė numatė siekti, kad švietimo ir ugdymo krypčių programos taptų patrauklesnės gabiausiems jaunuoliams. Svarbia priemone laikomas mokytojo darbo užmokesčio ir kitų sąlygų gerinimas. Numatytos priemonės apima pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijos vertinimo ir darbo atlyginimo sistemų tobulinimą. Siekiama sukurti sąlygas, kurios skatintų pedagogų karjeros prestižą.

Švietimo ir mokslo ministerija konstatavo, kad Panevėžio švietimo kontekstas yra palankus aukštai ugdymo kokybei pasiekti. Savivaldybės mokyklose kuriama ugdymui(si) palanki aplinka, mokinių brandos egzaminų rezultatai aukštesni už šalies vidurkį, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai beveik nesiskiria, o standartizuotų testų rezultatai, ypač skaitymo gebėjimų, aukštesni už savivaldybių vidurkį. Siekti geros kokybės padeda aukštesnė mokyklų vadovų vadybinė kategorija ir net trečdaliu už šalies vidurkį didesnė aukščiausią kvalifikacinę kategoriją įgijusių mokytojų dalis. Tačiau iki 30 metų pedagogų dalis mažesnė, o pensinininkų didesnė už šalies vidurkį. Siūloma didinti pagalbą mokiniams teikiančių specialistų skaičių, gerinti mokyklų aprūpinimą skaitmeninėmis ir kitomis mokymo priemonėmis, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, ieškoti būdų pritraukti daugiau jaunų mokytojų.

2016 m. mieste buvo 65 proc. 50 metų ir vyresnių mokytojų. Gausiausia grupė – 45–59 metų.

Panevėžyje, kaip ir kitose savivaldybėse, didėja ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų poreikis. Skaičiuojama, kad 2018-2019 m. m. trūks 40, 2019-2020 m. m. – 31, 2020-2021 m. m. – 30 mokytojų. Iš jų atitinkamai 12, 19 ir 20 – ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

Šias problemas numatoma spręsti penkiomis pedagogų prestižo kėlimo kryptimis: gabių ir motyvuotų asmenų pritraukimas; dirbančių pedagogų skatinimas persikvalifikuoti ar įgyti dar vieno dalyko specializaciją; kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybių plėtra; materialinės gerovės didinimas; komunikacija.

Jauni žmonės būtų skatinami rinktis miestui trūkstamų dalykų pedagogines studijas pasirašant sutartis ir įsipareigojant iš dalies finansuoti gerai besimokančiųjų studijas. Savo ruožtu tokie studentai 5 metus atidirbtų miesto mokyklose.

Iš dalies būtų finansuojamas pedagogų persikvalifikavimas ar kitos pedagoginės specialybės studijos. Gilinamos pedagogų profesinės kompetencijos – įgyvendinamos tobulinimosi, socialinio emocinio ugdymo, mažai patirties turinčių pedagogų ir mokyklų vadovų mentorystės bei kt. programos, stiprinama metodinė veikla.

Būtų sudaromos sąlygos didinti pedagogų materialinę gerovę: kolegijas arba universitetus baigusiems, į miestą grįžusiems panevėžiečiams skiriama po 500 Eur vienkartinė parama įsikūrimo išlaidoms, suteikiamas būstas specialistams, kompensuojamos važinėjančiųjų iš rajonų kelionės išlaidos bei kt. Siekiant populiarinti pedagogo profesiją, išliks „Metų mokytojo“ premijos, būtų įsteigta mažą patirtį turinčių pedagogų nominacija, žiniasklaidoje skelbiami gerieji pavyzdžiai.

Programai įgyvendinti būtų naudojamos miesto biudžeto, ES, rėmėjų lėšos. 2018 m. miesto biudžete numatyta 10 000 Eur.

Programa tvirtinti Tarybai bus teikiama gegužės mėnesį.

Komentarai

  • Kvietimas vos ne prie buvusios sovietinės valdžios…sugrįžti darbui į kolchozą.

  • Tai tik žodžiai. Skambiais šūkiais prisivilioti neįmanoma, o 500 eurų pašalpa jauniems žmonėms kaip ūbagui lazdelė.

Rodyti visus komentarus (2)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų