Panevėžio elektrinė pasirengė gaminti elektros energiją

Panevėžio elektrinė pasirengė gaminti elektros energiją

Šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo įmonė – AB „Panevėžio energija“ laimėjo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ skelbtą tretinio aktyviosios elektros galios rezervo aukcioną 2018 metams ir jau yra pasirengusi pradėti gaminti elektros energiją.

Elektros galios rezervas užtikrintas

2017 m. gruodžio 29–30 dienomis AB „Litgrid“ atliko gamintojų (AB „Panevėžio energija“, AB „Orlen Lietuva“, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB „Lietuvos energijos gamyba“), 2018 m. tieksiančių tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, natūrinius bandymus. Bandymų metu gamintojai per 12 valandų turėjo aktyvuoti jiems nustatytą tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį (iš viso 2018 m. nustatytas 483 MW galios rezervas). Visi gamintojai atitiko tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos tiekėjams keliamus techninius reikalavimus.

Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas elektros energijos perdavimas šalies gyventojams ir verslui, sistemai patikimai veikti būtini trijų rūšių galios rezervai – pirminis, antrinis ir tretinis. Pirminį sistemos rezervą užtikrina sinchroninėje elektros sistemoje tuo metu veikiančios elektrinės. Pirminis rezervas turi būti aktyvuotas per 30 sekundžių. Antrinis rezervas turi būti aktyvuotas per 15 minučių ir palaikomas 12 valandų. Tretinis rezervas aktyvuojamas per 12 valandų.

Būtent tretinio galios rezervo aukcione ir dalyvavo AB „Panevėžio energija“. Aukciono sąlygas ir jo dalyviams keliamus techninius reikalavimus nustatė „Litgrid“ rengtas reglamentas, suderintas su elektros gamintojais, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Energetikos ministerija.

Pagrindinis reikalavimas aukciono dalyviams – būti pasirengusiems pradėti gaminti elektrą ir pasiekti visą (aukcione laimėtą) galią per 12 valandų, kai tik atsiranda poreikis, ir tiekti iki 10 parų, apsirūpinant kuro atsargomis, reikalingomis gaminti elektros energiją.

Panevėžio elektrinei – 30 MW galia ir 1,3 mln. eurų

Paskelbus tretinio elektros galios rezervo aukciono 2018 metams rezultatus, AB „Panevėžio energija“ teikia 30 MW elektros galios rezervo paslaugą 110 kV tinkle. Metinės paslaugos kaina – 1,31 mln. eurų. 2017 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ pasirašė sutartį su AB „Panevėžio energija“, pagal kurią bendrovė įsipareigojo užtikrinti paslaugos patikimumą.

Iki 2016 metų „Panevėžio energija“ gamino elektros energiją pagal LR Vyriausybės nustatytus supirkimo mastus. Palikus Panevėžio termofikacinę elektrinę dirbti atviros rinkos sąlygomis, nuo 2016 metų pagaminta elektros energija buvo parduodama elektros biržoje, tačiau gautos pajamos nedengė elektros energijos gamybai pastovių sąnaudų ir bendrovė kasmet patirdavo elektros veiklos nuostolį.

Nuo 2018 metų bendrovė, vykdydama tretinio galios rezervo paslaugą, padengs didesnes elektrinės išlaikymo sąnaudas, nei parduodama elektros energiją biržoje, kur kainos svyruoja ir nepadengia visų elektros gamybos išlaidų.

Sulauktas teigiamas sprendimas dėl tolesnės Panevėžio elektrinės veiklos džiugiai nuteikia ir bendrovės akcininkus – septynias savivaldybes, kurios kartu su bendrove kreipėsi į LR Vyriausybę, Energetikos ministeriją dėl Panevėžio elektrinės problemų sprendimo, siekiant išvengti šilumos kainų didėjimo vartotojams.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų