Išeidamas prašė jį palydėti malda

Išeidamas prašė jį palydėti malda

Lietuvos dvasininkija ir visi tikintieji šią savaitę į paskutinę kelionę išlydės Panevėžio vyskupą emeritą teol. lic. Juozą Preikšą. Liga šį iškilų žmogų nugalėjo sekmadienį, einantį 92-uosius gyvenimo metus.

Namo nebegrįžo

Vyskupas emeritas J. Preikšas blogai pasijuto dar prieš Kalėdas. Panevėžio vyskupijos kurijos žiniomis, ilgaamžis dvasininkas dėl insulto pateko į Kauno klinikas ir iki pat mirties namo nebegrįžo.

Paskutinėmis gyvenimo dienomis jį itin prižiūrėjo artimieji bei giminės. Kartkartėmis ligonio palatoje pasirodydavo ir vyskupai, kunigai.

„Itin daug bendrauti su vyskupu J. Preikšu neteko, praėjusiais metais kartu atšventėme jo devyniasdešimtmetį. Aplankiau ligoninėje. Iki pat gyvenimo galo šiam žmogui netrūko humoro, šviesaus mąstymo ir sąmoningumo. Mirtį jis pasitiko su malda ir tikėjimu“, – sakė su dvasininku neseniai bendravęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Per paskutinį pokalbį, pasak pašnekovo, J. Preikšo mintys liko optimistinės – jis kalbėjo apie laukiančią kelionę į kitą gyvenimą. Tokias nuojautas a. a. vyskupas emeritas įamžino savo testamente. Šiame dokumente jis nuolankiai atsiprašė, jeigu ką įžeidė, o jam išeinant į amžino poilsio kelionę prašo jį palydėti malda.

Kviečia palydėti

Mirusio dvasininko laidotuvių ceremonija, pasak vyskupo L. Vodopjanovo, vyks keturias dienas. Pirmadienį velionis buvo pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šiandien laidotuvės tęsiamos Kauno arkikatedroje, kur vidurdienį vyks šv. Mišios.
Kaune vyskupas emeritas nugyveno paskutinius 14-iolika metų. Kol sveikata leido, pagelbėdavo Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadai.

Tą pačią dieną mirusio vyskupo palaikai bus pašarvoti Panevėžio katedros kriptoje. Dėl Gavėnios laikotarpio pradžios laidotuvių iškilmės bus tęsiamos trečiadienį po vakarinių pamaldų. O ketvirtadienį, po šv. Mišių 12 val., velionis bus laidojamas Panevėžio katedros šventoriuje.

„Į laidotuves Kaune arba Panevėžyje turėtų atvykti Lietuvos vyskupai, kartu dirbę kunigai. Kviečiame ir visus tikinčiuosius atsisveikinti su mirusiu dvasininku“, – ragino Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas.

Pasak vyskupo L. Vodopjanovo, per paskutinį pokalbį vyskupo emerito J. Preikšo mintys liko optimistinės – jis kalbėjo apie laukiančią kelionę į kitą gyvenimą.

Tarnystė sunkiu metu

J. Preikšas Panevėžio vyskupijai nuveikė daug darbų. Į šias pareigas dvasininkas atėjo sunkiu metu – 1991 m., Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, kai teko kurti naują bažnyčios struktūrą, grąžinti žmonėms tikėjimą. Jam dirbant Panevėžio vyskupu, šioje vyskupijoje pastatytos trys bažnyčios: Berčiūnų, Truskavos ir Pakalnių. Vyskupui J. Preikšui valdant vyskupiją buvo sudaryti sielovados centrai: katechetikos, jaunimo ir šeimos, įkurti vyskupijos „Caritas“, K. Paltaroko katalikiška mokykla, įsikūrė nemažai katalikiškų organizacijų, suaktyvėjo dvasinis gyvenimas.

„Daug vizitacijų, lankymų – vyskupo tarnystė Panevėžyje buvo graži“, – vardijo L. Vodopjanovas.

Tik paskutinius porą metų J. Preikšas nebedalyvaudavo Lietuvos vyskupų konferencijose. Čia iki tol jį dažnai sutikdavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, 2002 metais Panevėžio vyskupijoje pakeitęs į pensiją išėjusį savo kolegą.

„Prisimenu jį, kai dar tarnavau Telšiuose. Paskui aš jį pakeičiau Panevėžio vyskupijoje. Bendraudavome, jam išėjus į pensiją, kviesdavau dvasininką vesti Krekenavos atlaidus“, – pasakojo J. Kauneckas.

Anot jo, kai gyveno Panevėžyje, vyskupas J. Preikšas gana aktyviai dalyvaudavo šv. Mišiose. Tačiau savo patarimais įpėdinio nemokė.

Vyskupą emeritą J. Kaunecką labiausiai žavėjo J. Preikšo nuoširdus bendravimas su giminėmis.

Su bičiuliu J. Kauneckas susitikdavo ir Kaune. Labiausiai jį žavėjo pirmtako nuoširdus bendravimas su giminėmis.

„To aš niekada neturėjau ir net pavydėjau – mes su giminėmis bendraujam paprastai, o vyskupo J. Preikšo namuose nuolat lankydavosi artimieji, kartu visi pietaudavo. Dukterėčia, žinoma solistė Rita Preikšaitė ne kartą koncertavo bažnyčioje. Giminės vyskupu rūpinosi iki pat mirties“, – pasakojo pašnekovas.

Tačiau pats sau J. Preikšas galbūt ir mažokai skyrė dėmesio. Niekas negirdėjo, kad dvasininkas skųstųsi sveikata ar dejuotų. Prieš daug metų jo sveikatą palaužė diabetas, buvo pakenkta kojai.

„Tai buvo stipri asmenybė – tiek fiziškai, tiek dvasiškai“, – pabrėžė vyskupas emeritas J. Kauneckas.

***

Vyskupas Juozas Preikšas gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Griškabūdžio parapijoje, Šakių rajone, buvo pirmas sūnus šeimoje. Tėvai buvo darbininkai: tėvas stalius, motina – siuvėja. Jie užaugino penkis vaikus. Nuo 1934 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, o nuo 1940 m. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Karo metu, sudegus gimnazijai persikėlė gyventi į Kauną ir 1945 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1949 m. mažinant seminaristų skaičių, sovietinės valdžios pašalintas iš ketvirto kurso. Kurį laiką dirbo vargonininku, vėliau grįžo į seminariją. Būdamas paskutiniame kurse, pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko 1951 m. rugsėjo 23 d. buvo pašventintas kunigu. Po šventimų ir mokslų seminarijoje metus ėjo vikaro pareigas Karmėlavos parapijoje, o nuo 1953 m. paskirtas į prokuratoriaus pareigas kunigų seminarijoje ir kartu gilino teologijos studijas, įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1954 m. buvo paskirtas Kauno Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) parapijos klebonu, 1956 m., be klebono pareigų, pradėjo dėstyti dogmų teologiją ir filosofines disciplinas Kauno kunigų seminarijoje. Čia išdirbo 13 metų. 1959 m. atleistas iš Įgulos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijų kurijų ekonomu, o 1961 m. Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. 1963 m. atleidžiamas iš kanclerio pareigų, paliekant vien dėstytoju kunigų seminarijoje. 1969 m. atleistas iš dėstytojo pareigų ir skiriamas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu. 1984 m. išrenkamas Vilkaviškio vyskupijos kunigų Tarybos ir konsultorių kolegijos nariu. Tais pačiais metais lapkričio 16 d. popiežiaus Jono Pauliaus II nominuojamas tituliariniu Egnacijos vyskupu. 1984 m. gruodžio 2 d. įšventintas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus Liudviko Povilonio pagalbininku. 1988 m., Šventajam Sostui priėmus arkivyskupo Povilonio atsistatydinimą, vyskupas Juozas Preikšas kurį laiką buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1989 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Nuo 1991 m. gruodžio mėnesio – Panevėžio vyskupijos ordinaras. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatyto 75-erių metų amžiaus. Būdamas emeritu metus gyveno ir patarnavo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos tikintiesiems, vėliau persikėlė gyventi į Kauną, kur, kol sveikata leido, pagelbėdavo Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadai.

Komentarai

  • Santūriais,teologiškai stipriais pamokslais teko žavėtis,klausantis a.a. dr.vyskupo R.Krikščiūno,a.a. lic.vyskupo J.Preikšo.Panevėžio vyskupas ordinaras lic.Linas Vodopjanovas yra vienas iš iškiliausių Panevėžio vyskupų,jo sakomi pamokslai yra santūrūs ir teologiškai stiprūs.

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų