Motinos vaidmuo

Motinos vaidmuo

Pirmoji lietuvių kilmės aktorė ir režisierė, vaidinusi pačios režisuotame pirmajame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“. Vis dėlto įsimintiniausią vaidmenį Stanislava Venclauskienė atliko šimto dvidešimties globotinių gyvenimuose.

Šiaulių krašte sklando legenda, kaip Stanislavos motina Marija Rudytė-Jakševičienė nuo mirties išgelbėjo mergytę. Ši atsidūrė pas žandarus, kai tikroji motina norėjo ją paskandinti ir taip atsikratyti nesantuokine atžala. Iš mirties nagų išplėštai mažylei pareigūnai širdies neparodė ir apgyvendino šuns būdoje žandarmerijos kieme. Pamačiusi šiurpų vaizdą, M. Jakševičienė tuoj pat apsisprendė pasiimti auginti mergaitę ir ši buvo priglausta lietuvių kilmės bajorų šeimoje. Ilgainiui čia prieglobstį rado daugiau likimo nuskriaustų mažamečių. Taigi, tik­roji Jakševičių dukra Stanislava, matyt, panašiai įsivaizdavo ir savo būsimą šeimos gyvenimą.

Dar besimokydama Rygos mergaičių gimnazijoje S. Jakševičiūtė pagarsėjo kaip „litvomanė“, nes su mokytojomis lenkėmis nuolat ginčijosi, kai tik šios imdavo menkinti lietuvybę. Tėvai žinojo, kad dukra įsitraukusi į kylantį tautinį judėjimą, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą, tačiau suprato neperkalbėsią užsispyrėlės.

Patriotizmas ir pasiaukojimas Stanislavą, gimusią 1874 m. liepos 9 d. Pavenčiuose (Šiaulių krašte), lydėjo nuo pat mažumės. Kadangi tėvas Jonas Jakševičius dalyvavo 1863 m. sukilime, šeima buvo priversta ilgai slapstytis dėl gresiančios bausmės.

Šiandien vargu ar rastume kitą tokią moterį, kuri tik pašaukimo vedama būtų globojusi ir išauginusi daugiau nei 120 svetimų vaikų.

Tėvai nemėgino dukters atkalbėti ir nuo pasirinktų aktorystės bei režisūros studijų, nors anuomet aktoriaus profesija laikyta netinkama moterims, juo labiau bajoraitėms. Teatro meno S. Jakševičiūtė mokėsi Rygoje ir Sankt Peterburge, o grįžusi į Šiaulius pradėjo aktorės karjerą rusų teatro trupėje, nes lietuviško teatro dar nebuvo.

1899 m. S. Jakševičiūtė tapo pirmojo lietuviško spektaklio Juozo Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje“ režisiere ir pagrindinio vaidmens atlikėja. Šis renginys ir aktoriams, ir žiūrovams buvo didžiulis įvykis. Pirmojo viešo lietuviško vakaro atgarsiai netruko pasklisti po visą šalį. Lietuviška spauda buvo uždrausta, tačiau gegužinių ir lietuviškų renginių caro valdininkai suvaržyti negalėjo. Tuo pasinaudodami inteligentai ėmė žadinti tautiečių sąmoningumą, šimtus žiūrovų sutraukę į linksmus vaidinimus.

Vis dėlto caro valdžia gana greitai suprato, kad teatras nėra nekalta pramoga, todėl visi spektakliuose vaidinę aktoriai sulaukė nuobaudų ar buvo areštuoti. Dėl bajoriškos kilmės žandarai nedrįso suimti Stanislavos. Bet ji buvo apklausta savo namuose, o tardymas truko nuo vidurdienio iki 18 val. Visą tą laiką prie namo stovėjo „juodoji karieta“, parengta išvežti areštantę. Laimė, ją tardęs gruzinų kilmės žandaras palankiai vertino Rusijos imperijos tautinių mažumų veiklą, todėl sužinojęs komišką spektaklio turinį tik pasijuokė ir nieko priešvalstybinio neįžvelgė. Tačiau dešimtmetį trukusi Stanislavos karjera scenoje baigėsi.

Pašaukimas – motinystė

1902 m. Stanislava ištekėjo už Dorpato (Tartu) universiteto Teisės fakulteto studento, būsimojo advokato Kazimiero Venclauskio. 1908 m. šeima iš Rygos sugrįžo į Šiaulius. Greitai Venclauskių namai tapo lietuvybės centru. Juose lankėsi filosofas Vydūnas, rašytojos Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, švietėjas Povilas Višinskis ir kiti. Tačiau politinių diskusijų niekada neužgožė gausios šeimos poreikiai.

Šiandien vargu ar rastume kitą tokią moterį, kuri tik pašaukimo vedama būtų globojusi ir išauginusi daugiau nei 120 svetimų vaikų. Šiems ji suteikdavo ne tik namų šilumą, maistą ir drabužius, bet ir išsilavinimą. Mokytis buvo svarbiausia kiekvieno globotinio pareiga. Gaunant dideles pajamas nesunku tapti meno filantropu ar kultūros mecenatu: paaukoji pinigų ir tampi gerbiamas už kilnų poelgį. Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių filantropijos rūšis – vaikų globa – reikalavo ne tik piniginių lėšų, bet ir milžiniškos kantrybės, jautrumo, šilumos. Tik­rieji Venclauskių vaikai – dukterys Danutė ir Gražbylė – turėjo naudotis tokiomis pat kukliomis gėrybėmis kaip ir kiti šeimos augintiniai, kraujo ryšys joms nesuteikė jokių privilegijų.

S. Venclauskienė, pati išaugusi svetimus vaikus priglobosioje šeimoje, veikiausiai kitaip ir neįsivaizdavo savo gyvenimo. Mirus tėvams ji paveldėjo ne tik turtą, bet ir keturias mergaites, kurias reikėjo išmokslinti.

Venclauskių namai, šiandien Šiauliuose stovintys Vytauto gatvėje, išsiskyrė ne tik dydžiu, bet ir iš jo sklindančiu vaikų klegesiu. Gausios šeimynos motina augintinius mokė muzikos, gero elgesio, namų ruošos darbų, vakarais rengė spektaklius, deklamavo jiems eiles, skambino pianinu ir mokė įvairių šokių. Senas pianinas svetainėje nenutildavo nuo ryto iki vakaro. Nors suvaldyti būrį augintinių buvo nelengva, motina niekada nesipiktindavo, nesusierzindavo. Suprasdama vaikų būdą ji net nereikalavo laikytis griežtos tvarkos, todėl namai ūžė lyg avilys. Kiekvienas vaikas namuose turėjo savo kampą, vietą prie stalo ir net pravardę. Pamestinukams oficialiai buvo suteikiama Jakševičiaus pavardė.

Po Pirmojo pasaulinio karo Venc­lauskiai į Lietuvą sugrįžo pliki kaip bažnyčios pelės, o šeimoje augo septyniolika vaikų. S. Venclauskienė dirbo sunkiausius darbus: arkliais pakinkytais vežimais vežiojo plytas, rąstus, malkas, kad tik uždirbtų pinigų vaikų batams. Apavo reikėjo atžaloms leisti į gimnaziją. Mokslas buvo mokamas, tačiau S. Venclauskienės augintiniams jis buvo prieinamas todėl, kad Šiaulių gimnazija pastatyta Stanislavos tėvo žemėje ir pagal sutartį ne tik jo vaikai, bet ir dvi vėlesnės kartos turėjo būti atleistos nuo mokesčio. Nors J. Jakševičiaus „sūnų“ ir „dukterų“ buvo labai daug, gimnazija laikėsi duoto žodžio.

Kadangi S. Venclauskienė stengėsi padėti sunkiems ligoniams, neįgaliems ar sunkiai auklėjamiems vaikams, šiauliečiai dažnai apkalbinėjo globėją, kam ji lėšas ir energiją švaisto negabiems ir neįgaliems, kai jos pagalbos reikia talentingam krašto jaunimui.

Šeimos autoritetas

Gimęs 1880 m. vasario 27 d. Juodeikiuose, Plungės valsčiuje žemaičių valstiečių šeimoje, K. Venclauskis buvo griežtas, bet teisingas, stengėsi ginti neturtingųjų interesus. Baigęs teisės studijas, pradėjo advokato praktiką Šiauliuose. 1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Seimą, dirbo Konstitucijos rengimo komisijoje, o 1925–1931 m. buvo Šiaulių burmistru. Jo autoritetas buvo didžiulis ne tik Šiauliuose, bet ir namuose.

Vaikų atmintyje K. Venclauskis išliko kaip labai darbštus, santūrus žmogus. Ant namuose įsisiautėjusių globotinių niekada nekėlė balso, nors jie ir trukdydavo pasirengti teismo byloms. Tik mažiesiems pradėjus nepakeliamai triukšmauti, žmonai pasakydavo: „Nuramink tuos mūsų kompanionus.“ Būtent taip jis vadino augintinius.

S. Venclauskienė neslėpė savo apmaudo prisimindama, kiek gero ji su vyru padarė M. Gedvilui ir kaip jis sovietų okupacijos metais, būdamas Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministru, pasityčiojo iš geradarių.

Stanislava su vyru Kazimieru buvo sutarę, kad prie šeimos stalo vienu metu nesėdėtų daugiau nei trisdešimt vaikų. Kartais jis netekęs kantrybės klausdavo žmonos, kada bus priimtas paskutinis globotinis? Tuomet sutuoktinė pažadėdavo daugiau našlaičių nepriglausti, bet, žiūrėk, ir vėl parsivesdavo kokį į namus. Savaitę kitą vyrui nerodydavo vaiko, bet sulaukusi, kai Kazimieras būdavo gerai nusiteikęs, atvesdavo „naujoką“ susipažinti. Vis dėlto, be K. Venclauskio pritarimo ir pastangų aprūpinti gausią šeimyną, Stanislavai nebūtų pavykę išlaikyti privačių vaikų namų. Laimėjęs kokią pelningesnę bylą K. Venclauskis tik pasakydavo: „Mano šimšei reikia.“ Taip jis vadino savo šeimyną. Kita vertus, ir advokato praktikoje pasitaikydavo finansinių nesėkmių, todėl tokiais atvejais šeimą nuo nepriteklių gelbėjo S. Venclauskienės iš tėvų paveldėta nuosavybė. Skubiai pardavusi žemės sklypelį ji papildydavo namų biudžetą. Ne vieną žemės rėžį ji yra paaukojusi brangioms augintinių operacijoms apmokėti.

1940 m. vasario 24 d. būdamas 59 metų K. Venclauskis netikėtai mirė. Stanislava liko viena su pečius užgulusia atsakomybe už būrį globotinių.

Gera daryti gera

Šiuolaikiniams vaikų globos namams vertėtų pasimokyti iš Venc­lauskių sukurtos sistemos. Sutuoktiniai nepaleisdavo nė vieno augintinio, kol jis neįgydavo profesijos ir netapdavo savarankiškas. Tam Venc­lauskiai išlaikė nemažą butą Kaune, kur vienu metu galėjo gyventi ir studijuoti keletas vyresniųjų augintinių. Šeimai taip pat priklausė nedidelis vasarnamis Palangoje, kur vasarodavo visa šeimyna. Šis turtas iš Venclauskių atimtas sovietams okupavus Lietuvą 1940 m.

Vaikų globa visuomet remiasi humanizmu ir tikėjimu, kad už gera geru atsilyginama. Venclauskiai globojo vaikus nesiekdami naudos ir neturėdami jokių išskaičiavimų. Dauguma augintinių šiltus prisiminimus apie Venclauskių namus išsaugojo iki pat mirties, tačiau buvo ir tokių, kurie nusisuko nuo globėjų ir nė piršto nepakrutino, kad šeimyną apsaugotų nuo sovietinių represijų. S. Venclauskienė neslėpė apmaudo prisimindama, kiek gero ji su vyru padarė Mečislovui Ged­vilui ir kaip jis sovietų okupacijos metais, būdamas Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministru, pasityčiojo iš geradarių.

1944 m. vasarą S. Venclauskienė, suprasdama, kas jos laukia į Lietuvą vėl grįžus sovietams, su dukra Danute ir pora jauniausių augintinių pasitraukė į Vakarus. 1953 m. apmąstydama savo gyvenimo kelią Stanislava padarė tokią išvadą: „Mano visas gyvenimas turėjo vieną tikslą – dirbti Lietuvai. Ir priimdama auginti vaikus stengiausi juos kuo aukščiau pakelti ir norėjau padėti savo kraštui ruošti inteligentišką jaunąją kartą.“

1958 m. sausio 16 d. S. Venc­lauskienė užgeso. Palaidota Vaterburyje, Konektikuto valstijoje, JAV. 1993 m. Šiaulių visuomenė, siekdama įamžinti S. Venclauskienės atminimą, pastatė paminklą Motinystei, Pasiaukojimui, Taurumui.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų